Mijn auditoren omgeving

FAQ

Vragen

Wat kost een verkeersveiligheidsaudit?

Een vaste prijs voor de uitvoering van een audit kan niet gegeven worden. De kosten worden met name bepaald door het aantal uren dat de auditor nodig heeft om de situatie goed te beoordelen. Deze uren zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht en de complexiteit.

Moet de gecertificeerde auditor zelf (persoonlijk) de audit uitvoeren, of is uitvoeren onder zijn/haar toezicht voldoende?

De gecertificeerde auditor moet persoonlijk de audit uitvoeren en samen met tenminste één andere gecertificeerde auditor.

Ik twijfel over de onafhankelijkheid van een auditor bij een project. Wat moet ik doen?

U wordt gevraagd contact op te nemen met het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudit. Zij kunnen u uitsluitsel geven of een auditor al dan niet in voldoende mate onafhankelijk is.

Ik vind het format van het auditrapport onhandig. Mag ik die (laten) aanpassen?

Nee. Er is een vaste standaard voor het rapporteren van verkeersveiligheidsaudits op het rijkswegennet. Auditoren zijn verplicht deze standaard te gebruiken.

Worden buitenlandse auditcertificaten in Nederland geaccepteerd?

Nee. In Nederland is alleen het Nederlandse certificaat "Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet" geldig.

Is het Nederlandse certificaat "Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet" ook in het buitenland geldig?

Niet ieder land accepteert buitenlandse certificaten. Er zijn landen die het Nederlandse certificaat accepteren als de auditor kan aantonen dat hij/zij ook bekend is met voor dat land specifieke normen en richtlijnen. Elk land bepaalt echter zelf of en in welke omstandigheden ze een buitenlandse auditor accepteren.

Is een verkeersveiligheidsaudit ook verplicht voor provinciale wegen?

Nee, dit is niet verplicht. Provincies, maar ook gemeenten, kunnen per situatie zelf beslissen of ze het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit zinvol vinden.

Mag een auditor met een certificaat voor het rijkswegennet ook voor andere opdrachtgevers of wegbeheerders audits uitvoeren?

Er is geen wettelijke verplichting rondom de uitvoering van verkeersveiligheidsaudits op het onderliggende wegennet. Zo zijn er ook geen wettelijke eisen rondom de certificering van personen die deze audits uitvoert. Door DTV Consultants wordt echter wel een cursus "Verkeersveiligheidsaudit onderliggend wegennet" aangeboden. Het ligt voor de hand dat voor audits voor het onderliggende wegennet personen worden uitgenodigd die deze cursus hebben gevolgd. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dtvconsultants.nl.

Wat heeft een provinciale of gemeentelijke wegbeheerder aan deze site?

Deze site is primair gericht op het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits op het rijkswegennet. De informatie op deze site is dan ook niet 1:1 bruikbaar voor andere wegbeheerders.

Voor het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits op het onderliggende wegennet worden ook auditors getraind en gecertificeerd. Deze auditors maken gebruik van een Handleiding Verkeersveiligheidsaudits onderliggend wegennet. Voor meer informatie wordt u verwezen naar DTV Consultants via 076-513 66 25.

Mag een VVA1, VVA2, VVA3 en VVA4 door één en hetzelfde auditteam worden uitgevoerd?

Ja, dat mag. Mits hij aan de bepalingen van onafhankelijkheid kunnen blijven voldoen.

Moeten N-wegen ook geaudit worden?

Alleen als deze weg in beheer is van Rijkswaterstaat.

Wanneer komen er nieuwe verkeersborden bij?

Per 1 juli 2017 komen er 14 nieuwe verkeersborden bij. Deze moeten zorgen voor meer duidelijkheid in bepaalde verkeerssituaties. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 
Mijn auditoren omgeving