Mijn auditoren omgeving

Privacy

Privacyverklaring 

Laatste wijziging: 21 juni 2018  

De website www.verkeersveiligheidsaudits.nl wordt beheerd door DTV Consultants in opdracht van het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidaudit (KoVa), dat vooralsnog is ondergebracht bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL). DTV Consultants is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Oranjesingel 2
4811 CM Breda
+31 76 513 66 00
privacy@dtvconsultants.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

DTV Consultants verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Als u met succes de opleiding tot Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet voltooid, kunt u worden opgenomen in het register van auditoren op www.verkeersveiligheidsaudits.nl. Wij vragen u vooraf om toestemming om onderstaande persoonsgegevens te verwerken en te publiceren op www.verkeersveiligheidsaudits.nl 

  • Voor- en achternaam 
  • Geslacht 
  • Adresgegevens (van uw werk) 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Echter, DTV Consultants kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dtvconsultants.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

DTV Consultants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Opnemen van uw (zakelijke) contactinformatie in het register van auditoren, gepubliceerd op www.verkeersveiligheidsaudits.nl  
  • Een account voor u aan te maken voor de ‘Mijn auditoren omgeving’ op www.verkeersveiligheidsaudits.nl. Alleen de website beheerder heeft toegang tot deze back-end.  
  • DTV Consultants analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. U geeft hiervoor expliciet toestemming wanneer u het plaatsen van cookies toestaat. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

DTV Consultants geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DTV Consultants) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

DTV Consultants,  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens    Bewaartermijn  Reden 
Naam en zakelijke contactinformatie.  Zolang u geregistreerd bent als auditor voor het Rijkswegennet. 

 

Een betrouwbaar overzicht kunnen publiceren van gecertificeerde auditoren van het Rijkswegennet, bedoeld voor wegbeheerders om gecertificeerde auditoren te kunnen inschakelen, wanneer nodig. 
Gedrag op website middels Cookies Google Analytics  2 jaar na toestemming  Website te laten functioneren en te optimaliseren, uw voorkeuren opslaan. 


Delen van persoonsgegevens met derden 

DTV Consultants verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DTV Consultants blijft te allen tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Persoonsgegevens worden deels opgeslagen op servers buiten de Europese Unie, te weten de Verenigde Staten. Het gaat om servers van clouddienstverleners: 

  • Google 

Deze partij is gecertificeerd onder het verdrag EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list). 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

DTV Consultants gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DTV Consultants  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden cookies geplaatst door derden, te weten Google (Google Analytics). 

Google Analytics 

Cookienaam: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DTV Consultants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@dtvconsultants.nl  

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

DTV Consultants,  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

DTV Consultants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld standaard een veilige (HTTPS) verbinding op onze website. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@dtvconsultants.nl. 

 

 
Mijn auditoren omgeving